Intern zorgteam en zorgadviesteam (Z.A.T.)

Sociaal-emotionele en soms ook medische problemen zijn steeds vaker de oorzaak van slecht functioneren van leerlingen in het normale onderwijsproces. Indien de roblematiek van dien aard is dat er bij docenten handelingsverlegenheid ontstaat, wordt een leerling besproken in het Intern zorgteam en wordt de juiste hulp in gang gezet. In dit team hebben zitting: de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de LWOO-coördinator.

Mocht dit niet voldoende zijn dan kan een leerling aangemeld worden bij het Z.A.T. Het Z.A.T. is een vorm van bovenschoolse zorg. In dit team hebben zitting: de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts, leerplichtambtenaren, de jeugdopbouwwerker en op afroep diverse andere instanties, zoals politie, Emergis en bureau jeugdzorg.

Zorgcoördinator: Mevr. M.D.C. van Heeringen
Schoolmaatschappelijk werker: Dhr. E. Hoosemans

Counselors 
Zowel de afdelingsdirecteur als de mentor kan voor een leerling een gesprek aanvragen bij een van de counselors. Maar ook de leerling zelf kan, als hij of zij met iets zit, contact opnemen met een counselor. 
De counselor kan, indien noodzakelijk, de leerling inbrengen in het Intern zorgteam.

Mevr. R. van Oostenbrugge (Counselor VMBO-B/K)
Mevr. A.B.J.M. Swenker-Heinrichs (Counselor HAVO/VWO)
Dhr. L.J. Mostert (Counselor VMBO-T/G)

Jeugdverpleegkundige 
De jeugdverpleegkundige nodigt alle tweede klassers uit voor een preventief gezondheidsonderzoek. Door dit onderzoek wordt zicht verkregen op zowel de lichamelijke gezondheid, leefstijl, als op het psycho-sociaal functioneren van de jongere.